Privatumo politika

„Radijo elektroninės sistemos” gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis.

Rinkdami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento 2016/679, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetetingų institucijų nurodymų.

Asmens duomenų rinkimas

Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ir/ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote įrangą, paslaugas ir t.t.

Renkame duomenis:

 • kuriuos pateikiate Jūs kai su mumis bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove ( pvz. perkate paslaugas arba registruojatės joms gauti)
 • kurie generuojami, naudojantis mūsų tinklu ir paslaugomis ( pvz. siunčiant elektroninį laišką, skambinant telefonu)

Duomenys, kuriuos renkame:

 • pagrindinė informacija, kaip vardas pavardė, asmens kodas, adresas, kontaktiniai duomenys.
 • duomenys, kurie susiję su įrangos ir paslaugų teikimu, pvz sąskaitų išrašymas, mokėjimų duomenys.
 • duomenys, kurie formuojami naudojantis mūsų paslaugomis, pvz. srauto duomenys, interneto vartotojo IP adresas ir pan.
 • telefoninių pokalbių įrašai, kuomet bendraujate su mumis klientų aptarnavimo telefonu.
 • kiti duomenys, kurie yra renkami su Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami tiksliai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Jūs neprivalote pateikti mums jokių asmens duomenų, tačiau tuomet, mes negalėsime Jums suteikti įrangos ir paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita; kreditoriaus interesų apsauga bei materialinių nuostolių prevencija; abonentų skolų išieškojimas. Tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti paslaugų tiekimą mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, klientų aptarnavimą, nustatyti, bei pašalinti įvairius gedimus, išrašyti sąskaitas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, skundų nagrinėjimą ir t.t.
 • sutarčių sudarymas ir vykdymas; paslaugų teikimo užtikrinimas; klientų mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymas; klientų aptarnavimo kokybės vertinimas; bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas; įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas). Tvarkome Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate klientų aptarnavimo telefonu ar atsiliepiate į darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtume tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, valdyti įsiskolinimus, sudaryti su Jumis sutartis bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • kiti tikslai, kuriais turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai. Taip pat tvarkome duomenis, siekdami tinkamai vykdyti teisės aktuose nustatytas prievoles.

Visais aukščiau paminėtais atvejais tvarkome asmens ir srauto duomenis tik tokia apimtimi, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą. Užtikriname, kad asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai ir tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Detalų „Radijo elektroninių sistemų” tvarkomų asmens duomenų sąrašą rasite Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas http://www.ada.lt

Jūsų teisės:

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į mus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „Radijo elektroninės sistemos”  arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

Jeigu Jums kelia susirūpinimą mūsų veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • el.paštu.: info@res.lt
 • telefonu: 8-700-29000
 • raštu: Statybininkų g. 7-15, Anykščiai

Nepavykus išspręsti klausimo su mumis, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.