Privatumo politika ir slapukai

RES saugo klientų privatumą, todėl šiame pranešime aiškiai ir atvirai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir naudojimo principus bei RES taikomą duomenų apsaugą.

Šią Privatumo (slapukų) politiką (toliau – Politika) ir duomenų apsaugą taikome tais atvejais, kai lankotės RES interneto svetainėje, registruojatės RES savitarnoje bei kai naudojatės RES paslaugomis. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per RES tinklą.

RES interneto svetainės lankytojų duomenis renkame, o taip pat RES klientų duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir LR Elektroninių ryšių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatas.

Sąvokos

Klientas – fizinis asmuo, kuris yra pasirašęs RES paslaugų teikimo sutartį ir naudojasi RES teikiamomis elektroninių ryšių paslaugomis asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu RES siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.

Srauto duomenys – duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis, sukuriami duomenys, kurie gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie abonentus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio pradžios ir pabaigos laiką, trukmę ir maršrutą, duomenų perdavimo protokolą, perduotų duomenų kiekį, faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, ryšio tinklu perduotų duomenų formatą, ir kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys. Jei srauto duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia identifikuoti asmenį, jie taip pat laikomi asmens duomenimis.

Renkami duomenys

Administruojant interneto svetainę bei diagnozuojant sutrikimus RES serverių darbe, gali būti naudojami lankytojų kompiuterių IP adresai. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai įprasta interneto serverių administratorių darbo praktika, kurią atlieka daugumos interneto serverių administratoriai.

Slapukų pagalba renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti lentelėje žemiau.

Registruojantis RES savitarnoje renkama vartotojo identifikavimui būtina pagrindinė informacija, kurią vartotojas pateikia pildydamas registracijos formą, t. y. mokėtojo kodą, elektroninio pašto adresą ir/ar telefono numerį, kartais adresą.

Telefoninių pokalbių įrašai, kuomet klientas skambina į RES klientų aptarnavimo centrą ar klientas atsiliepia į bendrovės darbuotojų skambučius.

Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis kliento sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš kliento prašoma sutikimo.

Detalų RES tvarkomų asmens duomenų sąrašą galima rasti Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas www.ada.lt.

RES yra svarbu apsaugoti Jūsų duomenis surinktus lankantis RES svetainėje, todėl RES įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Slapukų naudojimas

Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis RES svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi RES interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę RES interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Daugiau informacijos pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.


RES Klientų duomenų apsauga

RES svarbu ne tik paslaugų kokybė bei saugumas, bet ir klientų duomenų apsauga. Klientas, teisės aktų nustatyta tvarka, gali susipažinti su RES tvarkomais kliento asmens duomenimis, įskaitant asmens kodą. Klientas pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą turi teisę kreiptis, kad RES ištaisytų neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, bei nesutikti ir/ar atšaukti teisę, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

Klientų asmens duomenys teikiami trečiosioms šalims RES Sutartyje, Taisyklėse bei teisės aktuose numatytais atvejais.

RES savo klientų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a, b ir f punktais bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir LR Elektroninių ryšių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatas.

RES renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais: a) paslaugų teikimo sutarčių dėl įmonės teikiamų elektroninių ryšių ir kitų paslaugų sudarymas raštu, konkliudentiniais veiksmais arba telefonu, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas (tvarkomi duomenys susiję su televizijos, interneto ir viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimu); b) dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni; c) duomenų subjektas duoda sutikimą; d) klientų įsiskolinimų už paslaugas išieškojimas; e) tiesioginė rinkodara; f) telefoninių pokalbių įrašymas.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis (jeigu tam tikrais atvejais nenurodyta kitaip): asmens duomenys, jeigu Klientas visiškai atsiskaitė už paslaugas, saugomi 10 metų nuo paslaugų sutarties nutraukimo datos. Asmens duomenys, kai klientas nevisiškai atsiskaitė už paslaugas – saugomi 10 metų nuo įsiskolinimo panaikinimo dienos.

Klientas turi teisę į savo pateiktų RES duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis). Klientas gali įgyvendinti šią teisę pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašius elektroniniu parašu. Jeigu prašymas siunčiamas paštu – pridedama ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Klientas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė RES susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

Klientas turi teisę pateikti skundą dėl jo asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

Jūsų teisės

Kreiptis į RES su prašymu suteikti informaciją apie RES tvarkomus Jūsų asmens duomenis.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą RES veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į RES bet kuriuo Jums patogiu būdu:

raštu – el. paštu info@res.lt
žodžiu – telefonu Nr. +370 700 29 000;
raštu – adresu Statybininkų g. 7-15, LT-29121 Anykščiai;


Šios politikos pakeitimai

Tam tikrais laiko intervalais RES peržiūri Politiką. Jei RES atliks esminius šios politikos pakeitimus, apie tai informuosime, paskelbdami pranešimą RES interneto svetainėje.